Những Cách Phòng Chống Muỗi Đốt Hay Và Hiệu Quả

Hạn chế sự phát triển của muỗi và có các biện pháp chống để muỗi đốt là cách phòng tránh bệnh viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết tốt nhất. Dưới đây những biện pháp chống bị muỗi đốt được Viện Vệ sinh dịch tễ đưa ra.


Người dân có thể chống muỗi đốt bằng những biện pháp sau:

- Nằm màn thường xuyên, có thể sử dụng màn tẩm hoá chất permethrin có hiệu lực xua diệt muỗi trong vòng 3 tháng.

- Sử dụng tấm rèm che chống muỗi ở cửa ra vào, cửa sổ nhà ở và chuồng gia súc. Có thể tẩm rèm, mành che bằng permethrin, có tác dụng bảo vệ trong vòng vòng 3 tháng.

- Sử dụng bình xịt hoá chất cá nhân, hương muỗi cho các không gian khép kín nhằm diệt muỗi trưởng thành. Dùng hương muỗi hoặc xông khói cho chuồng gia súc.

- Duy trì mặc quần áo dài ống, đi tất cho trẻ em nhằm hạn chế muỗi đốt, nhất là vào giờ cao điểm (6-10 giờ đêm).

- Sử dụng các biện pháp xua đập muỗi cơ học vào lúc chập tối và sáng sớm cho nhà ở và chuồng gia súc.

-Sử dụng kem xua ngoài da hoặc các biện pháp chống muỗi đốt khác cho trẻ em và người chăm sóc, thu hoạch vải, nhãn khi làm việc tại khu vườn cây ăn quả, nhất là vào mùa bệnh viêm não Nhật Bản.

Có thể sử dụng hoá chất diệt diệt muỗi để phòng bệnh, tuy nhiên đây không phải là biện pháp được khuyến khích và phải có chỉ định chặt chẽ của Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh hoặc Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur khu vực.

phong muoi dot

Có thể sử dụng những kỹ thuật sau để diệt muỗi trưởng thành:

- Phun tồn lưu hoá chất tại khu chuồng trại gia súc có mái che, tiến hành 1 đợt vào trước mùa dịch bệnh viêm não Nhật Bản (tháng 3-4), áp dụng cho vùng có lưu hành bệnh viêm não Nhật Bản mức độ nặng. Thường sử dụng hoá chất nhóm pirethroidhoặc lân hữu cơ.

- Phun không gian (phun ULV) hoá chất tại khu dân cư, tiến hành khi có dịch hoặc đe doạ có dịch bệnh VNNB, cùng với mật độ muỗi culex tăng rất cao. Thường sử dụng hoá chất Deltamethrin (K-othrin) có tác dụng diệt muỗinhanh, rất ít độc.

- Không có chỉ định phun hoá chất ở khu ruộng lúa hay vườn cây ăn quả để diệt muỗi, trừ các hoá chất dùng với mục đích trừ sâu hại nông nghiệp.

- Có thể sử dụng hoá chất permethrin tẩm màn, mành che cửa nhằm diệt và xua muỗi trưởng thành cho người và gia súc.

- Sử dụng bình xịt gia đình, hương tẩm hoá chất để xua diệt muỗi vào thời gian mật độ muỗi cao hoặc có bệnh nhân viêm não Nhật Bản.

- Ngoài ra, có thể diệt bọ gậy, loăng quăng bằng những loài cá có vẩy ăn nổi, có năng xuất cao được nuôi tại ao, hồ, các thủy vực lớn. Những loài cá nhỏ, có sức chống chịu hạn cao nên được nuôi thả, duy trì tại các ruộng lúa nước hoặc thuỷ vực nhỏ quanh khu dân cư, khu chuồng trại gia súc. Những loài cá hiện đang được khuyến khích nuôi thả để diệt bọ gậy muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết cũng có thể diệt ấu trùng muỗi, tuy với hiệu quả thấp hơn.
Nhung Cach Phong Chong Muoi Dot Hay Va Hieu Qua


Han che su phat trien cua muoi va co cac bien phap chong de muoi dot la cach phong tranh benh viem nao Nhat Ban, sot xuat huyet tot nhat. Duoi day nhung bien phap chong bi muoi dot duoc Vien Ve sinh dich te dua ra.


Nguoi dan co the chong muoi dot bang nhung bien phap sau:

- Nam man thuong xuyen, co the su dung man tam hoa chat permethrin co hieu luc xua diet muoi trong vong 3 thang.

- Su dung tam rem che chong muoi o cua ra vao, cua so nha o va chuong gia suc. Co the tam rem, manh che bang permethrin, co tac dung bao ve trong vong vong 3 thang.

- Su dung binh xit hoa chat ca nhan, huong muoi cho cac khong gian khep kin nham diet muoi truong thanh. Dung huong muoi hoac xong khoi cho chuong gia suc.

- Duy tri mac quan ao dai ong, di tat cho tre em nham han che muoi dot, nhat la vao gio cao diem (6-10 gio dem).

- Su dung cac bien phap xua dap muoi co hoc vao luc chap toi va sang som cho nha o va chuong gia suc.

-Su dung kem xua ngoai da hoac cac bien phap chong muoi dot khac cho tre em va nguoi cham soc, thu hoach vai, nhan khi lam viec tai khu vuon cay an qua, nhat la vao mua benh viem nao Nhat Ban.

Co the su dung hoa chat diet diet muoi de phong benh, tuy nhien day khong phai la bien phap duoc khuyen khich va phai co chi dinh chat che cua Trung tam Y te du phong tuyen tinh hoac Vien Ve sinh dich te/Pasteur khu vuc.

phong muoi dot

Co the su dung nhung ky thuat sau de diet muoi truong thanh:

- Phun ton luu hoa chat tai khu chuong trai gia suc co mai che, tien hanh 1 dot vao truoc mua dich benh viem nao Nhat Ban (thang 3-4), ap dung cho vung co luu hanh benh viem nao Nhat Ban muc do nang. Thuong su dung hoa chat nhom pirethroidhoac lan huu co.

- Phun khong gian (phun ULV) hoa chat tai khu dan cu, tien hanh khi co dich hoac de doa co dich benh VNNB, cung voi mat do muoi culex tang rat cao. Thuong su dung hoa chat Deltamethrin (K-othrin) co tac dung diet muoinhanh, rat it doc.

- Khong co chi dinh phun hoa chat o khu ruong lua hay vuon cay an qua de diet muoi, tru cac hoa chat dung voi muc dich tru sau hai nong nghiep.

- Co the su dung hoa chat permethrin tam man, manh che cua nham diet va xua muoi truong thanh cho nguoi va gia suc.

- Su dung binh xit gia dinh, huong tam hoa chat de xua diet muoi vao thoi gian mat do muoi cao hoac co benh nhan viem nao Nhat Ban.

- Ngoai ra, co the diet bo gay, loang quang bang nhung loai ca co vay an noi, co nang xuat cao duoc nuoi tai ao, ho, cac thuy vuc lon. Nhung loai ca nho, co suc chong chiu han cao nen duoc nuoi tha, duy tri tai cac ruong lua nuoc hoac thuy vuc nho quanh khu dan cu, khu chuong trai gia suc. Nhung loai ca hien dang duoc khuyen khich nuoi tha de diet bo gay muoi truyen benh sot xuat huyet cung co the diet au trung muoi, tuy voi hieu qua thap hon.

Những Cách Phòng Chống Muỗi Đốt Hay Và Hiệu Quả

Hạn chế sự phát triển của muỗi và có các biện pháp chống để muỗi đốt là cách phòng tránh bệnh viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết tốt nhất. Dưới đây những biện pháp chống bị muỗi đốt được Viện Vệ sinh dịch tễ đưa ra.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá