Kinh nghiệm đi thi bằng lái xe

Sau 3 tháng “đánh vật” với lý thuyết, miệt mài trên bãi tập tay lái, run cầm cập khi cầm lái ngoài đường phố trên chiếc Gaz 69 “tập lái”, tôi đã kiếm được chiếc bằng lái ôtô hạng B2.


Kinh nghiệm đi thi bằng lái xe

Lúc đầu tôi hết sức khổ sở vì việc phải ôn tập những 300 câu hỏi lý thuyết, với vô số văn bản cần đọc, tôi phát hiện ra một số “mẹo” rất hay, có thể rút ngắn khá nhiều thời gian học.

Sau khi áp dụng những trò láu cá này, tôi có thể làm được 5 đề trong vòng 25 phút, chứ không phải là 1 đề, mà đúng 30/30 câu cơ đấy. Đồng thời tôi thống kê có khá nhiều lỗi không đáng có thể làm mất điểm như chơi. Sau đây là những kinh nghiệm đó, xin trình bày để Quý vị tham khảo:

1. Bảng hạn chế tốc độ, bạn in ra, mang theo trong người để “ôn tập”:

STT
LOẠI XE
TRONG ĐÔ THỊ
NGOÀI ĐÔ THỊ

Tốc độ (km/h)
Tốc độ (km/h)

Không có dải phân cách cố định
Có dải phân cách cố định
Không có dải phân cách cố định
Có dải phân cách cố định

1
Xe con & xe tắc xi dưới 9 chỗ
40
50
70
80

2
Xe môtô 2, 3 bánh, xe tải dưới 3,5 tấn, xe khách dưới 30 chỗ.
35
40
50
60

3
Xe tải trên 3,5 tấn, xe khách trên 30 chỗ
30
35
40
50

4
Xe máy, xe gắn máy
25
30
30
40

5
Xe quá khổ, quá tải, xe sơmi rơmoóc, xe kéo
20
20

2. Cắt ngang đoàn xe, đoàn người đi lại có tổ chức, bao gồm cả đoàn xe tang: cấm chỉ, do vậy cứ hễ gặp đoàn người đoàn xe là ôtômatích không có cắt ngang qua.

3. Biển cấm xe kéo moóc (biển 108) không cấm sơmi rơmoóc, khi gặp

4. Biển cấm rẽ trái (Biển 123a), cấm luôn cả quay đầu, trong khi đó biển 124a, cấm quay đầu nhưng không cấm rẽ trái.

5. Nhường đường cho xe bên trái chạy trong vòng xuyến (Biển 303, nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến).

6. Biển 439 “tốc độ cho phép trên đường cao tốc”, duy nhất chỉ có một câu đề cập đến nó là câu 248, đánh vào ý 4 là đúng.

7. Chú ý, đề thi hay bẫy ở những chỗ hết sức “vớ vẩn”, như kiểu, ý 1: Biển 2, ý 2: Biển 3, ý 3: Biển 1, nhưng hấp tấp không chú ý là mất điểm.

8. Biển cho phép quay đầu 409 và 410, chỉ cho quay đầu mà cấm rẽ trái, chú ý ở các câu 188, 189.

9. Với dạng câu hỏi lý thuyết, cứ hễ nhìn thấy ý cuối là: “Tất cả các ý trên”, “Tất cả các quy định trên” “Tất cả các trường hợp trên”, đánh luôn vào khỏi phải suy nghĩ đảm bảo đúng.

10. Gặp còi, ý 1, trừ câu 78 có giờ (22 giờ đến 5 giờ).

11. Cứ gặp câu hỏi cách đường ray bao nhiêu, thì là 5 mét.

12. Hễ gặp nồng độ cồn, thì là 40 và 80 hay nhớ luôn là 4 và 8. Khí thở loãng hơn là 4, máu thì đặc hơn, chắc chắn là 8. Do vậy 40 trên khí thở, 80 trên máu.

13. Ba cái câu hỏi về thể tích, buồng cháy, buồng công tác… không cần quan tâm nó là cái gì. Theo thứ tự vần chữ cái: Vc, Vh, Vs, thì Vc ý 1, Vh ý 2, Vs ý 3 đảm bảo đúng.

14. Ba câu hỏi về góc tay lái, theo thứ tự từ dưới 12 chỗ, trên 12 chỗ và xe tải, thì là ý 1, ý 2 và ý 3 (10o, 20o, 25o ).

Chúc các bạn thành công.
Kinh nghiem di thi bang lai xe


Sau 3 thang “danh vat” voi ly thuyet, miet mai tren bai tap tay lai, run cam cap khi cam lai ngoai duong pho tren chiec Gaz 69 “tap lai”, toi da kiem duoc chiec bang lai oto hang B2.


Kinh nghiem di thi bang lai xe

Luc dau toi het suc kho so vi viec phai on tap nhung 300 cau hoi ly thuyet, voi vo so van ban can doc, toi phat hien ra mot so “meo” rat hay, co the rut ngan kha nhieu thoi gian hoc.

Sau khi ap dung nhung tro lau ca nay, toi co the lam duoc 5 de trong vong 25 phut, chu khong phai la 1 de, ma dung 30/30 cau co day. Dong thoi toi thong ke co kha nhieu loi khong dang co the lam mat diem nhu choi. Sau day la nhung kinh nghiem do, xin trinh bay de Quy vi tham khao:

1. Bang han che toc do, ban in ra, mang theo trong nguoi de “on tap”:

STT
LOAI XE
TRONG DO THI
NGOAI DO THI

Toc do (km/h)
Toc do (km/h)

Khong co dai phan cach co dinh
Co dai phan cach co dinh
Khong co dai phan cach co dinh
Co dai phan cach co dinh

1
Xe con & xe tac xi duoi 9 cho
40
50
70
80

2
Xe moto 2, 3 banh, xe tai duoi 3,5 tan, xe khach duoi 30 cho.
35
40
50
60

3
Xe tai tren 3,5 tan, xe khach tren 30 cho
30
35
40
50

4
Xe may, xe gan may
25
30
30
40

5
Xe qua kho, qua tai, xe somi romooc, xe keo
20
20

2. Cat ngang doan xe, doan nguoi di lai co to chuc, bao gom ca doan xe tang: cam chi, do vay cu he gap doan nguoi doan xe la otomatich khong co cat ngang qua.

3. Bien cam xe keo mooc (bien 108) khong cam somi romooc, khi gap

4. Bien cam re trai (Bien 123a), cam luon ca quay dau, trong khi do bien 124a, cam quay dau nhung khong cam re trai.

5. Nhuong duong cho xe ben trai chay trong vong xuyen (Bien 303, noi giao nhau chay theo vong xuyen).

6. Bien 439 “toc do cho phep tren duong cao toc”, duy nhat chi co mot cau de cap den no la cau 248, danh vao y 4 la dung.

7. Chu y, de thi hay bay o nhung cho het suc “vo van”, nhu kieu, y 1: Bien 2, y 2: Bien 3, y 3: Bien 1, nhung hap tap khong chu y la mat diem.

8. Bien cho phep quay dau 409 va 410, chi cho quay dau ma cam re trai, chu y o cac cau 188, 189.

9. Voi dang cau hoi ly thuyet, cu he nhin thay y cuoi la: “Tat ca cac y tren”, “Tat ca cac quy dinh tren” “Tat ca cac truong hop tren”, danh luon vao khoi phai suy nghi dam bao dung.

10. Gap coi, y 1, tru cau 78 co gio (22 gio den 5 gio).

11. Cu gap cau hoi cach duong ray bao nhieu, thi la 5 met.

12. He gap nong do con, thi la 40 va 80 hay nho luon la 4 va 8. Khi tho loang hon la 4, mau thi dac hon, chac chan la 8. Do vay 40 tren khi tho, 80 tren mau.

13. Ba cai cau hoi ve the tich, buong chay, buong cong tac… khong can quan tam no la cai gi. Theo thu tu van chu cai: Vc, Vh, Vs, thi Vc y 1, Vh y 2, Vs y 3 dam bao dung.

14. Ba cau hoi ve goc tay lai, theo thu tu tu duoi 12 cho, tren 12 cho va xe tai, thi la y 1, y 2 va y 3 (10o, 20o, 25o ).

Chuc cac ban thanh cong.

Kinh nghiệm đi thi bằng lái xe

Sau 3 tháng “đánh vật” với lý thuyết, miệt mài trên bãi tập tay lái, run cầm cập khi cầm lái ngoài đường phố trên chiếc Gaz 69 “tập lái”, tôi đã kiếm được chiếc bằng lái ôtô hạng B2.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá